بسمه تعالي

 

حل مساله طراحي شبکه اتوبوسهاي فرعي بااستفاده از الگوريتم هاي ژنتيک و بهينه سازي با کلني مورچه ها

 

چکيده

اين متن طراحي و آناليز دو متاهيوريستيک ، الگوريتم هاي ژنتيک و بهينه سازي با کلني مورچه ها، را براي حل مساله طراحي شبکه اتوبوسهاي فرعي  پيشنهاد مي کند يک مطالعه از چگونگي تشکيل اين هيوريستيک ها روي چندين مساله بطور تصادفي توليد شده آزمايشي براي ارزيابي کارايي محاسباتي و ارزش جواب بدست آمده از آنها انجام مي گيرد همچنين نتايج با آنهايي که در نوشته جات (ادبيات موضوع) منتشر شده است مقايسه مي شوند  آزمايشهاي محاسباتي نشان داده اند که هر دو هيوريستيک با پيشرفته ترين الگوريتم ها مانند شبيه سازي حرارتي قابل مقايسه هستند Tabu search و