با سلام،

به علت اسرار برخی از بازدید کننده های قدیمی این وبلاگ که قبلا از پسوردهای دانشگاهی و پایگاههای کتابخانه ای این وبلاگ استفاده می کردند در این پست چندین پسورد گنجانده شده است. امیدوارم به دردتان بخورد.

 در ادامه مطلب

لینک پسوردهای دانشگاهی و پایگاههای وبلاگ


ستاره ها را از آدرس سایت و پسورد و رمز حذف نمایید.

 

http://wwws.more*headstate.e*du:2048/menu
m0*7668*05
Ca*rs*onle*e1

http://ezproxy.u*g.edu.gh:2048/me*nu
fo*osa*e
GB*MO*4G00

http://ezproxy.tayl*ors.edu.my/menu

0707W59209
3847774

 

http://www.lib.nc*su.edu/da*tabases/
0007566*07
66*07

0007566*40
66*40

 

 

https://ezpro*xy.tw*u.ed*u/menu

ds*al*am

di*nah*salam

 

augie*bhttp://fulla.augu*stana.e*du:2048/login
oo*k*store
aug*ust*ana

 

https://ezprox*y.pr*att.*edu/menu
ara*ab
1684935

 

 

http://ezprox*y.ster*ling.edu:2048/menu
kt*all*ey01
6521*8

 

 

http://h*wwi*lso*nweb.com
av*x43
un*w*a099977

 

https://ezpro*xy.g*osh*en.edu/menu
de*b*lk
R2A1!bob

 

 

http://www.igpub*lis*h.com/wo*rldsci-ebook/login.nsp
ne*cou
neco*u2104

 

http://library.mar*ygrove.*edu:2048/menu
eme*cke*ns6193
0176193
 
 
 
http://www.austi*nlibra*ry.com:2048/login
1000386005611

 

http://me*dia.e*tbu.edu:2048/menu
rob*in*mc
il*yo80