لطفا نظر خود را در مورد نحوه گذاشتن پسوردهای دانشگاهی و پایگاههای اطلاعاتی وبلاگ ستارگان زمینی در گروهی با این نام در سایت مرجع متخصصین ایران با آدرس:

http://www.irexpert.ir/Webforms/UserHome/Expert.aspx?EID=246522

به اطلاع ما برسانید.