پسوردهای دانشگاهی این مطلب گرچه امتحان نشده اند ولی چون جدیدند می توان گفت که اکثرا کار می کنند، شما هم در صورتی که از یکی از این پسوردها امتحان کردید کار کردن یا سوختن پسورد را در قسمت نظرات یا گروه پسوردهای دانشگاهی و پایگاههای اطلاعاتی سایت متخصصین ایران بنویسید.

 

لینک پسوردهای دانشگاهی و پایگاههای وبلاگ


https://mypo*rtal.*itt-tec*h.edu/library/search/Pages/E-Journal%20Lookup.aspx

05987346

09131988

Student

 

http://media.e*tbu.edu:2*048/*login

robi*nmc

ily*o80

 

http://proxy.stet*son.edu:2048/login

marc*omm

stet*son

 

https://arkto*s.n*yit.edu/login

apo*czter

abr*am1

 

http://ezp*roxy.whe*elock.edu/login

unde*rgrad

whee*lock

 

http://ncc1701.libp*rox.jfku.edu:8*080/login

sm*ith

53420