لطفا بعد از استفاده logout کنید. لینک خارج شدن را پایین آوردم.

http://webserver.macu.edu:2048/login

Username:3952

password:3952

 

Username:754

password:754

 

Username:6783

password:6783

http://webserver.macu.edu:2048/logout