/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

اگر در مورد مردم داوری کنید فرصت نمی کنید آنها را دوست بدارید.

                                                                      مادر ترزا

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

و اما داستانی از راز خوشبختی

سالها پیش مسابقه ای با عنوان راز خوشبختی برگزار شد. از همه جای دنیا در این مسابقه شرکت کردند. و همه می خواستند در این مسابقه برنده شوند. از کوچک و بزرگ، جوان و پیر، سیاه و سفید گرفته تا خوشبخت و بدبخت!

مسابقه از این قرار بود :  راز خوشبختی در کوتاهترین جمله

و اما در این مسابقه دختری ۶ ساله از ترکیه برنده شد با این جمله

((سوين سويلین))   sevin sevilin

يعني عشق بورزيد و به گونه اي باشيد که به شما عشق بورزند. به عبارت ديگر دوست داشته باشيد و دوست داشته شويد.

اميدوارم شما در مسابقه خوشبختي برنده شويد يعني شما هم دوست داشته باشيد و دوست داشته شويد.