اگر در مورد مردم داوری کنی فرصت نمی کنی آنان را دوست بداری.

(( مادر ترزا ))

مهربان باشید زیرا هرکس که با او برخورد میکنید در مبارزه ای به مراتب دشوارتر درگیر است.

(( افلاطون ))

اگر می خواهید دوستتان بدارند دوست بدارید و دوست داشتنی باشید.

(( بنجامین فرانکلین ))

شاد کردن قلبی با یک عمل بهتر از هزاران سر است که به نیایش خم شده باشد.

(( گاندی ))

باید هوشیار باشیم که از هر تجربه فقط حکمتی که در آن نهفته است کسب کنیم.

(( مارک تواین ))

در سفر بین آنچهزمانی بودید و آنچه دارید می شوید است که رقص زندگی واقعا اتفاق

می افتد.

(( باربارا دو آگلیس))