۱-مساله مسیریابی خودرو

در این مساله مجموعه ای از مشتری ها با یک تقاضای مشخص برای هر مشتری که بطور جغرافیایی پخش شده اند باید بوسیله یک ناوگان از خودروها که در یک پایانه مرکزی قرار دارند هرکدام با ظرفیت مربوط به آن خودرو سرویس دهی شوند بطوریکه تابعی از پخش کالاها را کمینه نمایند که این تابع می تواند کمینه کردن هزینه ثابت یا متغیر مسیر و یا تعداد خودروهای لازم و یا غیره باشد.

۲-الگوریتم های ژنتیک

این الگوریتم ها از نظریه تکامل تدریجی داروین نتیجه شده اند و برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبی بکار می روند. بدین ترتیب که هر جواب مساله را با یک رشته یا کروموزوم نمایش داده و با معیار برازندگی خاصی با شروع از یک جمعیت از جوابهای اولیه و اعمال عملگرهای تقاطع و جهش و برخی معیارهای انتخاب جمعیت جدیدی از فرزندان می سازند. و بعد از ارزیابی جمعیت فرزندان جمعیت جدید را تشکیل داده و روند را تا رسیدن به یک معیار توقف ادامه می دهند.

۳-بهینه سازی مورچگان

 

دراین متاهیوریستیک یک کلنی از مورچه های مصنوعی در یافتن جوابهای خوب برای مسائل سخت بهینه سازی گسسته با هم مشارکت می کنند. همکاری کلید طراحی اجزاء الگوریتم های بهینه سازی مورچگان است.

۴-شبیه سازی حرارتی

شبیه سازی حرارتی یک روش احتمالی است و از مفهوم فیزیکی حرارت دادن جامدات ایده گرفته شده است : اگر یک فلز را تا دمای خیلی بالایی گرم کنیم و بگذاریم به آرامی سرد شود این فلز در پایین ترین سطح انرژی خود قرار می گیرد. که در مسائل بهینه سازی ترکیبی می توان حالت فلز را با جواب شدنی متناظر کرد واز هزینه به عنوان  انرژی استفاده نمود. در این حالت پایین ترین سطح انرژی معادل جواب بهینه خواهد بود.

 

 

 

 

 

جستجوی ممنوع(TS) متا هیوریستیکی است که فضای جوابها را با حرکت از جواب فعلی s به بهترین جواب همسایگی N(s) در هر تکرار بازیابی  می کند، حتی اگر تابع هدف بدتر شود. در این روش برای جلوگیری از برگشتن به جوابهایی که اخیرا ملاقات شده اند یک لیست تابو که به صورت حافظه کوتاه مدت از جواب های ملاقات شده عمل می کند، پیاده سازی می شود.

 

 

 

۵-جستجوی ممنوع