تدریس خصوصی ریاضی عمومی ٬ آمار و احتمال و تحقیق در عملیات برای دانشجویان کارشناسی و داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

تدریس خصوصی کلیه دروس ریاضی و آمار دبیرستان وکنکور و تقویتی.

 

  توسط  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات )

markid_19@yahoo.com       

۰۹۳۶۶۱۶۱۰۵۳