# دانلود_کتاب_و_پایان_نامه

انجمن پسوردهای دانشگاهی و پایگاههای اطلاعاتی

 انجمن پسوردهای دانشگاهی و پایگاههای اطلاعاتی برای اطلاع رسانی و در اختیار قرار دادن پسوردها و اطلاعات لازم در مورد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 262 بازدید

پسورد های دانشگاهی

Lesley University Library http://research.lesley.edu/databases password and username:demo -------------------------------------------------------- پسورد National Institutes of Health http://nih-library.nih.gov/patroninfousername:Jose I Lopezpassword:0010103413 -------------------------------------------------------- http://www.clan.lib.nv.us/dbpwd.htmusername:27338   password:library
/ 1 نظر / 215 بازدید

چندین پسوردهای دانشگاهی امتحان نشده جدید

https://mypo*rtal.*itt-tec*h.edu/library/search/Pages/E-Journal%20Lookup.aspx 05987346 09131988 Student   http://media.e*tbu.edu:2*048/*login robi*nmc ily*o80   http://proxy.stet*son.edu:2048/login marc*omm stet*son   https://arkto*s.n*yit.edu/login apo*czter abr*am1   http://ezp*roxy.whe*elock.edu/login unde*rgrad whee*lock   http://ncc1701.libp*rox.jfku.edu:8*080/login sm*ith 53420    
/ 0 نظر / 128 بازدید

پسوردهای دانشگاهی و پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه بالمه غنا

http://ezproxy.u*g.edu.gh:2048/login fo*osae GBM*O4G00   Balme Library Electronic Resources Menu Acoustical Society of America (ASA) (Acoustics - Full text)Agora (food, agric, env. stress and related social ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 130 بازدید

ساینس دایرکت SienceDirect معرفی و پسورد

ساینس دایرکت: معرفی و راهنمای استفاده نام شرکتElsevier در سال 1580، زمانی که لوئیس الزویر(Lowys Elsevier) شروع به فروختن کتاب به ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 370 بازدید

پسوردهای دانشگاهی

ستاره ها را از آدرس سایت و پسورد و رمز حذف نمایید.   http://wwws.more*headstate.e*du:2048/menum0*7668*05Ca*rs*onle*e1 http://ezproxy.u*g.edu.gh:2048/me*nufo*osa*eGB*MO*4G00 http://ezproxy.tayl*ors.edu.my/menu 0707W592093847774   http://www.lib.nc*su.edu/da*tabases/0007566*0766*070007566*4066*40     https://ezpro*xy.tw*u.ed*u/menu ds*al*am di*nah*salam   augie*bhttp://fulla.augu*stana.e*du:2048/loginoo*k*storeaug*ust*ana   https://ezprox*y.pr*att.*edu/menuara*ab1684935     http://ezprox*y.ster*ling.edu:2048/menukt*all*ey016521*8     http://h*wwi*lso*nweb.comav*x43un*w*a099977   https://ezpro*xy.g*osh*en.edu/menude*b*lkR2A1!bob     http://www.igpub*lis*h.com/wo*rldsci-ebook/login.nspne*couneco*u2104   http://library.mar*ygrove.*edu:2048/menueme*cke*ns61930176193       http://www.austi*nlibra*ry.com:2048/login1000386005611   http://me*dia.e*tbu.edu:2048/menurob*in*mcil*yo80
/ 2 نظر / 216 بازدید

دانلود کتاب

لینک پسوردهای دانشگاهی و پایگاههای وبلاگ کسانی که دنبال پسوردهای دانشگاهی هستند به قسمت نظرات مراجعه نمایند. لطفا نظرات خودتان در ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 218 بازدید